YAZIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANI

T.C.
YAZIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Taşınmaz Satış İlanı

  1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Yazıhüyük Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 23 kararı doğrultusunda, Yazıhüyük Belediyesi mülkiyetindeki Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Polatkan Mahallesinde bulunan 472 Ada 2 Parsel numaralı gayrimenkullerin 22.09.2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık teklif usulü) ihale suretiyle satış işidir.
2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri, Yazıhüyük Belediyesinin Göktürk Mahallesi M.Akif Ersoy Caddesi No:16 adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğünde Müdür Yasin İNCE’den, 200.00-TL bedel ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale, Yazıhüyük Belediyesinin Göktürk Mahallesi M.Akif Ersoy Caddesi No:16 adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 22.09.2023 Cuma Günü Saat:14.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.
4- Satışı yapılacak taşınmaz ve geçici teminat miktarı:

İl/ilçe

Mahalle

Ada/Parsel

Tapu
Alanı(m2)

İnşaat
Alanı(m2)

Muhammen Bedel (₺)

Geçici
Teminat (₺)

İhale Tarihi
Saati

Nevşehir
Derinkuyu

Yazıhüyük
Polatkan

472/2


505.89


524.87


3.950.000,00₺

118.500,00₺

22.09.2023
14.00

5- İhaleye katılma şartları:
a)İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini (Muhammen Bedelin en az %3’ü) olan geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu ibraz etmek zorundadır. İhaleye katılacak olanlar geçici teminat miktarını belirtilen zamandan önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Belediyemizin Derinkuyu Ziraat Bankası Şubesinde bulunan TR690001000659297857555001 IBAN numaralı hesabına ( Açıklama bölümüne Ada/Parsel numarası yazılacaktır.) (472 Ada 2 Parsel Taşınmaz Satış ihalesi Geçici Teminat Bedelini) yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve İhale şartnamesini imzalamak zorundadır.
c) Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi ( E-devletten)
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
6- Yapancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır.
7- İhale Katılım Dosyaları, 22.09.2023 Cuma Günü Saat:14.00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürü Yasin İNCE’ye teslim edilecektir.
İlan olunur. 06.09.2023
Cengiz ÇAVDAR
Belediye Başkanı

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887769