Aydınlatma Metni

Yeniçağ Gazetecilik Ve Matbaacılık Anonim Şirketi 
Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin

Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla ziyaretçilerin KVKK’dan kaynaklanan hakları ve uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Şirket tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 1. İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

Şirket tarafından işlenen ve KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Özel nitelikli kişisel veri “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Şirket, çalışanlarının onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.  Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;

 • Kimlik verisi; Ad, soyad, kullanıcı adı
 • İletişim verisi; Telefon numarası, e-posta adresi,
 • Fiziksel mekan güvenliği; kamera görüntüleri
 • İşlem güvenliği; IP, Mac ID, Erişim detayları

verilerini ifade etmektedir.

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Şirket tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

 1. Kişisel verileriniz hangi amaçlar işlenmektedir?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kablosuz internet kullanım sürecinde erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekanın güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 1. Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz sizin tarafınızdan sözlü olarak, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel verileriniz hangi amaçla kimlere aktarılmaktadır?

Şirket elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK’da Toplanan kişisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde ve belirtilen amaçla sınırlı olan kişisel verileriniz yeterli önlemleri almak kaydıyla;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarına,
 • Kanıt yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla

paylaşılmaktadır.

 1. Verileriniz yurtdışına aktarılmakta mıdır?

Şirket bünyesinde internet kullanmanız halinde ağ ve güvenlik cihazlarının ürettiği log kayıtlarını ve bu cihazlara ek olarak yazılımların ürettikleri log kayıtlarının yönetilmesi amacıyla yurtdışına aktarım yapılmaktadır.  

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ve ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinizin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Şirket bahsi geçen kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlemektedir.

 1. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11.  madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Adres: Çobançeşme Mah. Kalender Sok. No.12 Yenibosna/İSTANBUL

E-Posta: web@yenicaggazetesi.com.tr