SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

KIRTASİYE SETİ VE BESLENMELİ OKUL ÇANTASI
SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


KIRTASİYE SETİ VE BESLENMELİ OKUL ÇANTASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/929125
1-İdarenin
a) Adı:SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı No:29 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:4442332 - 212 459 34 53
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:KIRTASİYE SETİ VE BESLENMELİ OKUL ÇANTASI
b) Niteliği, türü ve miktarı:KURŞU KALEM (SİYAH) 40.000 ADET, KURŞU KALEM (KIRMIZI) 40.000 AD., KALEM AÇACAĞI (KALEMTIRAŞ) 20.000 ADET, SİLGİ 20.000 ADET, 12'Lİ KURU BOYA 20.000 ADET, CETVEL 20.000 ADET, DEFTER A4 KARELİ 20.000 ADET, DEFTER A4 ÇİZGİLİ 20.000 ADET, ABAKÜS (SAYI BONCUĞU) 20.000 ADET, RESİM DEFTERİ 20.000 ADET, GÜZEL YAZI DEFTERİ 20.000 ADET, KALEM KUTUSU 20..000 ADET, BESLENMELİ OKUL ÇANTASI 20.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı No:29 Ş.Hikmet Baysal Gençlik Merkezi Sultangazi / İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLUP, SÖZ KONUSU ÜRÜNLERİN 20 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TEMİN EDİLECEK ÜRÜNLER ÜZERİNDE TSE VE CE İŞARETLERİNDEN EN AZ BİRİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.
ÜRÜNLER TS EN 71-1+A1, TS EN 71-2, TS EN 71-3 A+1 VE TS EN 71-9+A1 NORMLARINA UYGUN OLMALIDIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
BFTC'de bulunan 13 ürünün hepsinden 1'er adet/kutu orjinal ambalajında en avantajlı 1. ve 2. firmalardan istenecektir. Numuneler teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre değerlendirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01888946