MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİ EMLAK

MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)

HAZİNE
HİSSESİ

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAHMİN EDİLEN BEDEL (₺)

GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI (₺)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

Mardin

Artuklu

Yayla

1084

34.608,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

6.922.000,00

1.384.400,00

26/09/2023-11:30

2

Mardin

Artuklu

Yayla

1082

39.999,86

Tam

Ham Toprak

İmarsız

10.000.000,00

2.000.000,00

26/09/2023-13:30

3

Mardin

Artuklu

Akbağ

150

113

1.328,36

Tam

Arsa

Konut+Ticaret

5.314.000,00

1.062.800,00

26/09/2023-15:00

4

Mardin

Artuklu

Yalım

2190

50

2.075,97

Tam

Arsa

Sosyal Tesis Alanı

8.304.000,00

1.660.800,00

26/09/2023-15:30

1-)Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

2-)İhaleler Mardin Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-) İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taaühütlü posta ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4-)-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şartır.

5-)İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-)Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7-)Taşınmaz malın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

8-)İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-)İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

10-)Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş )oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

11-Ttaşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887855