KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ İLANI

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/900 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Turgut ÖzalMahallesi
ADA NO : 412
PARSEL NO : 1
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 265,06 m2
MALİKLERİ : CELAL YAKUT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.11/08/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01888754