İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

SOLUNUM PANELI HIZLI SAPTAMA PCR KITI SATIN ALINACAKTIR

İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ

SOLUNUM PANELI HIZLI SAPTAMA PCR KITI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/263366

1-İdarenin

a) Adı

:

İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi

:

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü Çapa FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SOLUNUM PANELI HIZLI SAPTAMA PCR KITI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KALEM 1 KALEM SOLUNUM PANELİ HIZLI SAPTAMA PCR KİTİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı \ Taşınır Kayıt Ve Kontrol Birimi \ Ayniyat Deposu - Kit Kimyasal Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2024 tarihine kadar İlgili Birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, İlgili birimin siparişinden sonra 20 (yirmi) takvim günü içerisinde ; Teknik Şartnameye ve Sözleşmeye uygun olarak şekilde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Kit Kimyasal Deposuna teslim edilir. Ayrıca yüklenici son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik şartname belirtilmiştir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Laboratuvar da ilk defa kullanılacak sistem veya kitlerde ihale tarihinden itibaren 40 iş günü içerisinde İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmunoloji Bililm Dalı Laboratuvarında kit ve sistemin laboratuvar koşullarındaki performansı değerlendirilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürün kodu

İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği (93/42EEC) (90/385EEC) ya da (98/79EEC kapsamdaki ürünler ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna, veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca onaylandığını gösterir belgesini sunmalıdır.

Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodu

İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) dan veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) den Firmanın Bayi, Ana bayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

UBB kapsam dışı belgesi

Teklif edilen ürünler bu kapsamın dışında ise UBB kapsam dışı belgesini, ihale evrakları ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01999180