BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

MUHTELİF MUTFAK MALZEMELERİ ALIM İŞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/921491

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Cevdetpasa Cad. No:115 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2123596734 - 2122871979

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım: Kase adet 1.500 Çukur Yemek Tabağı adet 1.500 Düz Tabak adet 1.500 Salata Tabağı adet 1.500 Yemek Çatal adet 1.500 Yemek Kaşık adet 1.500 2. Kısım: Banket Arabası adet1 Paletli Bulaşık Makinesi adet 1 Konveyörlü Bulaşık Makinesi adet 1 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi adet 2 Tabansız Kapaklı Klipsli Kazan adet 5 3. KISIM : Ağır Kurutma Ünitesi adet 1
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Boğaziçi Üniversitesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

3 Kısmi Grupta bulunan Muhtelif Mutfak Malzemesi alımı ihalesi sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra teslim programı aşağıda düzlenmiştir 1.Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 2.Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 3.Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 takvim günü içinde işe başlanacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.09.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Teknik şartnamede belirtilen kalemler için TSE belgesi veya Ce belgeli olmalıdır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İhalenin 2. ve 3. Ksımları için 3 (üç) yıl boyunca bütün arızaları garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresince bakım ve onarımın Firma tarafından ya da yetkilendireceği firma tarafından sağlanacaktır. Sistemin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması amaçlanmaktadır. Firma tarafından garanti süresince bedelsiz olarak üç (3) aylık periyotlarla yetkili servis tarafından periyodik bakım hizmeti verilecektir, yapılan bakımların yapıldığına dair yetkili servis tarafından servis raporu düzenlenerek imza altına alınacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE ve CE belgelerinden herhangi birinin tanımlanması gerekmektedir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1. Kısımda belirtilen ürünlerin İnsan Sağlığına ve içine konulan gıdaya zarar vermediğine ve ürünün Gıda ile temasında uygun malzemeden üretildiğine dair işletme kayıt numarası bulunduğu belge ve
2. ve 3. Kısımlar için Ürün güvenlik ve Analiz Rapoları Yeterlik Bilgiler tablosunda sunulması zorunludur.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

TSE, CE, TS, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

Belgeye ait sayı, tarih, belgenin verildiği kurum vb. bilgiler Yeterlik bilgiler tablosunda beyan edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. KISIM: Banket Arabası, Bulaşık Makinesi ve Kazan Alımı kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01886899