ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

Esas No : 2023/323

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunda dava dosyasında davacılar, Abdurrahman Bozkurt, Fatma Dalga, Halime Özkan, Musa Bozkurt İle Davalılar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Keçiören Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kösrelik Mahallesi Killik mevkii 355 parsel sayılı (yeni 159 ada 60 parsel) sayılı taşınmazın orta kısmında kalan 6-7 dönüm miktarındaki kayalık alanın, taşınmazın kuzeybatı sınırında kalan yaklaşık 1,5 dönüm tescil dışı arazi ile, doğu sınırında kalan yaklaşık 4 dönüm tescil dışı arazinin davacıların murisi Şakir Bozkurt tarafından emek ve masraf yapılarak temizlenerek imar ve ihya edildiği iddiasıyla taşınmazın belirtilen kısımlarının davacılar adına tesciline karar verilmesi talebi ile dava açılmış olup duruşması 21/11/2023 günü saat 09:45'dir,Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yukarıda yazılı bulunan koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden varsa son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasına müracatta bulunması gerektiği aksi takdirde itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddasını ispatlaması halinde bahsi geçen taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceği TMK'nun 713 madde uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01892388